Patenty a publikace

Vývoj nanovlákenných nosičů na bázi PVA-chitosan

Rok:Druh výsledku:Popis:
2011Ostatní výsledky
Zpráva popisující vývoj blendových nanovlákenných nosičů buněk z různých typů polymerů.

Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích - Ostreograft

Rok:Druh výsledku:Popis:
2011Ostatní výsledky
Vypracované metod získávání buněk z biologického materiálů dárců, vývoj metodiky zpracování a kultivace (expanze) získaných buněk a kontrola kvality kultivovaných buněk.

NanoScaff

Rok:Druh výsledku:Popis:
2012Prototyp
Kompozitní materiál implantátu chrupavky složený z hydrogelu přídavných látek a nanočástic. Kompozitního hydrogel je na bázi kolagenu a fibrinu, které tvoří základní část implantátů chrupavek. Gel je obohacen o kyselinu askorbovou, dexamethazon a dále nanočástice připravené z organických polymerů. Prototyp byl vyroben a otestován. Byla testována viabilita, proliferace a prototyp byl testován s využitím zobrazovacích technik.

Bioimplantologie 2012

Rok:Druh výsledku:Popis:
2012Uspořádání konference Uspořádání konference

Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review

Rok:Druh výsledku:Popis:
2012Stať ve sborníku
Přednáška na odborné konferenci popisující využití nanomateriálů v medicíně.

Vývoj a srovnávání různých typů nanovlákenných nosičů na modifikovaných a bez modifikace

Rok:Druh výsledku:Popis:
2012Ostatní výsledky
Popis metod testování a způsobu modifikace nanovlákenných nosičů, testování nosičů in-vitro.

Opatřování muskulo-skeletální tkáně pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro autologní použití.

Rok:Druh výsledku:Popis:
2012
Metodiky certifikované oprávněným orgánem
Opatřování muskulo-skeletální tkáně pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro autologní použití.

Injikovatelný hydrogel funkcionalizovaný suspenzí bohatou na trombocyty a mikročásticemi pro urychlení regenerace chrupavky

Rok:Druh výsledku:Popis:
2013
Recenzovaný odborný článek
Odborná publikace popisující vývoj a testování nových kompozitních materiálů z nanočástic, které slouží pro léčbu chondrálních defektů.

Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích - Etapa 2 Osteograft

Rok:Druh výsledku:Popis:
2013Ostatní výsledky
Vývoj a optimalizace protokolů separace a kultivace buněk, osteoindukce a osázení nosičů buněk, včetně srovnání jednotlivých typů nosičů buněk? Odborná zpráva.

Kompozitní materiál složený z lidských kostních buněk a nosiče buněk

Rok:Druh výsledku:Popis:
2013Prototyp
Vytvoření kompozitního materiálu složeného z lidských kostních buněk a nosiče buněk certifikovanou metodikou. Prototyp byl plně otestován in-vitro.

Odborná zpráva z řešení projektu

Rok:Druh výsledku:Popis:
2013Ostatní výsledky
Odborná zpráva z řešení projektu, která obsahuje popis oblasti techniky, dosavadní stav techniky, podstatu technického řešení, příklady provedení technického řešení a nároky na ochranu prostředku určeného k nahrazení tkáně.

Prostředek jako náhrada kostní tkáně

Rok:Druh výsledku:Popis:
2014Užitný vzor
Užitný vzor pro výsledek prostředek určený k náhradě kostní tkáně.

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 v rámci projektu TA04011345

Rok:Druh výsledku:Popis:
2014Ostatní výsledky
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2014. Hlavními body jsou: návrh kultivační komory, izolace a charakterizace kmenovýchbuněk, odběr cév, postupy deceluarizace cév a optimalizace polymerních nosičů pro buňky.

Planární kultivační komora pro testování modifikovaných povrchů a následnou endotelizaci

Rok:Druh výsledku:Popis:
2015Funkční vzorek
"Tyto perfuzní komory pro planární vzorky jsou typu parallel-plate (PPFC), což znamená dvě paralelní desky s definovanou vzdáleností a šířkou kanálu. To umožňuje vytvořit specifické podmínky prodění uvnitř komory, především smykové napětí při zachování laminárního proudění. Smykové napětí lze potom plynule regulovat řízeným perfuzním systémem. Konstrukce dále umožňuje kontinuální snímání v průběhu kultivace. Materiály použité zvoleny tak, aby nebyly toxické pro buněčné kultury a zároveň umožnily sterilizaci pomocí autoklávu. Proto jsou použity především: polykarbonát jako základní konstrukční materiál těl komory, silikonové těsnící prvky, teflonové a polyamidové hadicové fitinky a nerezová ocel, u které je však minimalizován kontakt s médiem. Samotná kultivace probíhá na skle, které je potažené definovaným povrchem (kolagen, fibrin apod.). Celková kultivační plocha může být podle konfigurace od 2 cm2 až do 24 cm2."

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 v rámci projektu TA04011345

Rok:Druh výsledku:Popis:
2015Ostatní výsledky
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2014. Hlavními body jsou: optimalizace odběru prasečích cév vhodných pro deceluarizaci; optimalizace postupů deceluarizace; optimalizace podmínek při dynamické kultivaci endotelu, kmenových buněk a jejich kokultur; návrh komory a perfuzního systému pro 3D dynamickou kultivaci v deceluarizovaných nosičích.

Postup pro automatizovanou decelularizaci prasečích cév pro experimentální účely

Rok:Druh výsledku:Popis:
2016Funkční vzorek
Funkční vzorek popisuje postup pro získání decelularizované prasečí cévy pro použití v oblasti výzkumu tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny.

Chemicky modifikovaná decelularizovaná cévní protéza připravená pro endotelizaci: použití fibrinové sítě

Rok:Druh výsledku:Popis:
2016Prototyp
Endotelizace cévních protéz po jejich implantaci v lidském organizmu normálně nenastává, ale cévní protézy je možné endotelizovat před operací v laboratoři. Použití vhodných pokryvů zlepší, nebo i umožní, souvislou endotelizaci cévních protéz. Fibrinová vrstva byla připravena a otestována pro podporu osídlení decelularizované cévy lidskými endotelovými buňkami a její účinek v in vitro podmínkách byl ověřen.

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 v rámci projektu TA04011345

Rok:Druh výsledku:Popis:
2016Ostatní výsledky
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2016. Hlavními body jsou: optimalizace decelularizačního postupu pro získání standardizovaného materiálu pro buněčné osídlení, postup trojrozměrného osídlování cévní protézy - endotelizace, vývoj systému bioreaktoru, mechanické zkoušky, chemické potahování protézy, získání buněk od pacientů a jejich charakterizace.

Kultivační komora pro dynamickou kultivaci tubulárních struktur

Rok:Druh výsledku:Popis:
2016Užitný vzor
Jedná se o specifickou kultivační komoru určenou dynamickou kultivací buněčných kultur na tubulárních strukturách. Navržená komora umožňuje uchycení tubulárního nosiče pro osídlení buněčnou kulturou (například endotel, hladká svalovina) a dále její perfuzi s kontrolovanou mechanickou zátěží ve formě smykového napětí (shear stress). Konstrukční řešení minimalizuje riziko poškození nosiče a zvyšuje komfort pro nasazení. Zároveň také přispívá k minimalizaci rizika kontaminace a pod.

Kultivační komora pro dynamickou kultivaci buněk na tubulárních nosičích

Rok:Druh výsledku:Popis:
2017Užitný vzor
Kultivační komora, která zajišťuje perúzi kultivačním médiem a vytváří potřebné mechanické parametry, tj. smykové napětí při laminárním proudění. Technické řešení se týká oblasti regenerativní medicíny a tkáňovéo inženýrství. Jedná se o kultivační komoru pro in-vitro dynamickou kultivací buněk na tubulárních nosičích umožňujících definovanou simulaci buněk.

Endotelizovaná cévní protéza

Rok:Druh výsledku:Popis:
2017Funkční vzorek
Souvislá vrstva endotelových buněk na povrchu cév s malý průměrem je důležitá pro zajištění antitrombogenicity cévních náhrad a dlouhodobou průchodnost těchto cévních protéz. Endotelovými buňkami je možné osazovat prasečí cévy po jejich chemické modifikaci. Kmenové buňky podporují růst endotelových buněk a mají schopnost diferencovat do hladkých svalových buněk. Prasečí cévy (průměr < 6 mm) byly chemicky modifikovány a osazeny kmenovými buňkami kostní dřeně a endotelovými buňkami v podmínkách in vitro.

Systém pro rotační endotelizaci cévních protéz

Rok:Druh výsledku:Popis:
2017Užitný vzor
Jedná se o nasazovací systém pro endotelizaci tubulárních nosičů. - decelularizovaných, uměle pletených a nepletených s možností pro další využití jako cévní protéza pro experimentální účely a pilotní in-vivo experimenty.

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2014 - 2017 v rámci projektu TA04011345

Rok:Druh výsledku:Popis:
2017Ostatní výsledky
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etap 2014 - 2017. Závěrečná zpráva k projektu.

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledchích za období 2014-2017 v rámci projektu TA04011345

Rok:Druh výsledku:Popis:
2017Ostatní výsledky
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledchích za období 2014-2017 v rámci projektu TA04011345