Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Tento dokument obsahuje zásady ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně informací na základě článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Identifikace správce osobních údajů:
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava, Česká republika
IČ: 28338766
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5840 (dále jen „Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Igor Hlásenský
telefon: +420 511 180 702
email: poverenec@natic.cz
kontakt pro písemné sdělení:
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava, Česká republika

Obecné zásady společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. (dále jen společnost), vyjadřují náš závazek usilovat o ochranu osobních údajů našich klientů, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato pravidla uvádějí, jak bude tento závazek implementován a postavení společnosti v roli správce osobních údajů.

Společnost je stále vázaná na místní legislativu. V oblasti ochrany osobních údajů zůstává hlavním českým regulátorem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), získá také pravomoci odrážející závažnost celé reformy a zároveň bude částečně podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB). Nastane-li pak jakákoli pochybnost o rozhodnutí českého regulátora, vždy zde bude existovat možnost obrátit se na EDPB s odvoláním.

Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování v elektronické podobě v systematickém přístupu a k papírovým archivům.

Společnost může tato pravidla doplnit prostřednictvím dílčích zásad a upozornění, která jsou v souladu s nařízením a pravidly o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

1/ Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na celou společnost Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a také všechny jí ovládané osoby.

Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů. Více o zpracovatelích a příjemcích níže.

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení o pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a ochrany dat a stejně tak dochází k interním auditům pro kontrolu dodržování těchto pravidel a zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých odděleních.

Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Pro optimalizaci těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme. Tyto informace jsou typicky informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce vaší návštěvy. Tyto informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto nashromážděné informace je možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro snadnější orientaci uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb.

Webové stránky společnosti mohou zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují.

Služby cookies a jejich využívání

Webové stránky organizace, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Na www stránkách využívá společnost dva druhy cookies:

 • Session cookies – jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné.
 • Permanentní cookies – permanentní cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Permanentní cookies jsou známé také jako tracking cookies.

Další osobní údaje se shromažďují pouze, pokud dáte k takovémuto zpracování výslovný souhlas.

2/ Kategorie a rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

a. Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme osobní údaje klientů, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby. Jsou to například:

 • vaše jméno,
 • vaše adresa,
 • vaše e-mailová adresa,
 • vaše telefonní číslo,
 • vaše pohlaví,
 • vaše číslo bankovní účtu,
 • vaše datum narození,
 • číslo vašeho identifikačního dokumentu.

O uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích shromažďujeme osobní údaje v souladu s místními platnými zákony. Jsou to například:

 • vaše jméno,
 • vaše adresa,
 • vaše e-mailová adresa,
 • vaše telefonní číslo,
 • vaše pohlaví,
 • vaše číslo bankovní účtu,
 • vaše datum narození,
 • číslo vašeho řidičského průkazu,
 • číslo vašeho identifikačního dokumentu,
 • údaj o dosaženém vzdělání,
 • počet vyživovaných osob.
b. Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“) v rozsahu nezbytném pro výkon své činnosti na základě zákonem daných povinností.

Citlivým osobním údajem je myšleno rodné číslo a údaje vypovídající o:

 • Vašem zdravotním stavu

dále je citlivým údajem myšlena:

 • kopie identifikačního dokladu a profilový obrázek,
 • Vaše IP adresa a sledování chování na internetu.

V případě uzavření a trvání pracovního poměru či jiné dohody o pracovní činnosti dochází ke sběru citlivých údajů, jako:

 • rodné číslo,
 • kopie identifikačního dokladu a profilový obrázek,
 • fotografie pořízená při výkonu pracovní činnosti,
 • údaje o zdravotním stavu,
 • údaje o předcházejícím výkonu zaměstnání,
 • informace o trestné činnosti,
 • lokační údaje – lokace pracovních cest a čerpání firemních peněžních prostředků.
c. Doba zpracování

S vašimi osobními údaji pracujeme:

 • po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu (tj. minimálně dobu trvání dle archivačního zákona či ukončení smluvního či jiného právního vztahu jinou formou)
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních a jiných nároků

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny, anonymizovány nebo převedeny do archivu.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb) jsou údaje zpracovány po dobu platnosti účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

d. Zdroj dat

Data, která zpracováváme, získáme převážně od subjektu osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při zahájení poskytování zdravotních služeb, případně při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání, přímo Vámi nebo, s Vaším souhlasem, prostřednictvím našeho zaměstnance. V případě navázání nového vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje sdělené při zahájení poskytování zdravotních služeb, případně při sepsání smlouvy, nebo poskytnuté jinou formou Vámi.

Osobní data fyzických osob našich obchodních partnerů a dodavatelů jsou v průběhu našeho obchodního vztahu aktualizována přímo subjektem osobních údajů nebo jsou sdělena zaměstnavatelem fyzické osoby.

Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, zdrojem dat mohou být reference od bývalých zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály.

Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy nebo poskytování zdravotních služeb.

Dále zpracováváme osobní údaje legálně získané z veřejných rejstříků nebo při součinnosti s vládními orgány a institucemi nebo od jiných poskytovatelů zdravotních služeb.

Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste poskytl souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.

3/ Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ a doba zpracování

Společnost Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. zpracovává osobní a citlivé údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného účelu. Citlivé údaje mohou být zpracovány za jedné nebo více následujících okolností:

a. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je především splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), případně smluvní vztah mezi námi vytvořený.

b. Legitimní účely zpracování

Jednáte-li se společností Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. jako klient, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

 • poskytování zdravotních služeb,
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám,
 • organizace poskytování zdravotních služeb,
 • uzavírání, správa a plnění smluv,
 • řízení vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů,
 • vývoj produktů a podniků, zlepšení služeb,
 • marketing a analýza klientů/procesů,
 • detekce, prevence,
 • vědecká a statistická analýza,
 • plnění právních a regulačních povinností.,
 • vedení příslušných evidencí, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

Jednáte-li se společností Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. jako obchodní partner či dodavatel, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

 • uzavírání, správa a plnění smluv,
 • řízení vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů,
 • vývoj produktů a podniků, zlepšení služeb,
 • marketing a analýza klientů/procesů,
 • detekce, prevence,
 • vědecká a statistická analýza,
 • plnění právních a regulačních povinností,
 • vedení příslušných evidencí, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

Jste-li uchazeč o zaměstnání nebo bývalý či stálý zaměstnanec, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro následující účely:

 • plnění pracovní smlouvy, smluvních závazků a řízení lidských zdrojů,
 • interní řízení včetně hodnocení organizace nebo firemní kultury,
 • zdraví a spokojenost zaměstnanců,
 • detekce podvodů, prevence,
 • plnění právních a regulačních povinností,
 • ochrana životně důležitých zájmů zaměstnanců,
 • analýza profilů zaměstnanců,
 • přijetí a obsazení volných pracovních míst, vč. bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání,
 • vedení příslušných evidencí, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.
c. Souhlas

Pokud nejde o žádnou z variant dle článku 4. nebo bude souhlas vyžadován jiným zákonným požadavkem, bude souhlas získán od subjektu osobních údajů před jejich zpracováním. Při udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

 • účely zpracování, pro které je požadován souhlas,
 • naše kontaktní údaje jakožto správce osobních údajů,
 • Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

 • Marketing
 • Poskytování některých druhů služeb
 • Zpracování některých citlivých údajů

Je-li zpracování přiměřeně nezbytné k vyřízení požadavku, je souhlas subjektu údajů předpokládán (například návštěva webové stránky, využití informační telefonní linky, využití aplikací společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., osobní návštěva nebo účast na společenské akci).

Souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo ústního prohlášení.

Subjekt údajů má právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Osobní údaje obsažené ve smlouvě jsou zpracovávány po dobu nutnou pro poskytování sjednaných služeb, minimálně však po dobu dle archivního zákona.

Osobní údaje zpracovávané pro další účely jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným zákonem.

4/ Práva vlastníků údajů

S platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů vzniká vlastníkům (subjektům) osobních údajů právo na:

 • informace a přístup k osobním údajům,
 • přenositelnost údajů,
 • omezení zpracování,
 • opravu a výmaz osobních údajů,
 • informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,
 • vznést námitku,
 • vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

 • jste náš klient
 • jste náš obchodní partner
 • jste náš dodavatel
 • jste náš zaměstnanec – stálý a bývalý zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.

Pokud jste jiná fyzická osoba, jejíž údaje byly získány při naší činnosti, nejsou tyto údaje dále zpracovávány a nejsme schopni podle těchto osobních údajů určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby. Tyto údaje slouží pouze pro informativní účely naší společnosti a nejsou dále předávány jiným zpracovatelům či třetím stranám.

Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

a. Uplatnění práv klienta

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je Mgr. Igor Hlásenský, telefon: +420 511180702, email: poverenec@natic.cz, kontakt pro písemné sdělení: Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., Palachovo náměstí 726/2, 625 00 Brno.

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 • totožnost a kontaktní údaje společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.,
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování,
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů
 • případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 • dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,
 • výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost,
 • zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • popřete přesnost osobních údajů,
 • máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
 • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány,
 • odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
 • jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování),

o    V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.

 • zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování),

o    V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.

 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

o    V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Děti-uplatnění práv nezletilých a zastoupení 

V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 13 let. Souhlas dítěte mladšího 13 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem (osoba s rodičovskou zodpovědností k dítěti).

Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.

b. Uplatnění práv dodavatele

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je Mgr. Igor Hlásenský, telefon: +420 511180702, email: poverenec@natic.cz, kontakt pro písemné sdělení: Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., Palachovo náměstí 726/2, 625 00 Brno.

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

V případě, že je náš smluvní vztah založen na dohodě s Vaším zaměstnavatelem, vystupujeme v tomto vztahu v roli zpracovatele Vašich osobních údajů. Pro uplatnění Vašich práv je nutno se obrátit na Vašeho zaměstnavatele jako správce osobních údajů, který nám poskytne případné bližší informace o zpracování osobních údajů.

Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 • totožnost a kontaktní údaje společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.,
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování,
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů
 • případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 • dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,
 • výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost,
 • zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš dodavatel služeb, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • popřete přesnost osobních údajů,
 • máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
 • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány,
 • odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
 • jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování),

o    V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.

 • zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování),

o    V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.

 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

o    V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Na právo vznést námitku (kromě posledního účelu zpracování) Vás výslovně upozorníme nejpozději v okamžiku první komunikace, a to zřetelně a odděleně od ostatních informací.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

c. Uplatnění práv zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání

Pro uplatnění práv bývalých a stálých zaměstnanců stejně tak uchazečů o zaměstnání je kompetentní náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Igor Hlásenský, telefon: +420 511180702, email: poverenec@natic.cz, kontakt pro písemné sdělení: Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava, Česká republika.

V případě, že se stanete naším zaměstnancem, dochází ke sběru dat třetích osob. Třetí osobou jsou myšleni rodinní příslušníci, například údaje Vašich dětí pro uplatnění daňových úlev, údaje kontaktní osoby a další.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 • totožnost a kontaktní údaje společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.,
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování,
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů,
 • případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 • dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,
 • výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost,
 • zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš stálý zaměstnanec máte právo na informace a přístup k těmto údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik platnosti pracovní smlouvy.

Pokud Vás evidujeme pouze v roli uchazeče o zaměstnání, Vaše data nejsou po vypršení zájmu o zaměstnání dále zpracovávána jako strukturovaná data (jste systémově nedohledatelná osoba). Vaše osobní údaje a informace o Vás jsou uložené na pracovních portálech, skrze které jste odpovídal/a na naší pracovní nabídku, pouze po určitou dobu.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • popřete přesnost osobních údajů,
 • máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
 • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Uchazeči o zaměstnání a bývalý zaměstnanci mohou vyžadovat opravu osobních dat kontaktováním personální manažerky na její kontaktní údaje. Jako náš zaměstnanec máte možnost provést opravu svých osobních údajů přímo v zaměstnaneckém systému s přiložením doplňujících podkladů, kdy po schválení personální manažerkou budou data aktualizována. Data lze též aktualizovat dle dohody s personální manažerkou individuálním způsobem.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovány,
 • odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
 • jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování),

o    V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.

 • zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování),

o    V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.

 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

o    V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Na právo vznést námitku (kromě posledního bodu zpracování) Vás výslovně upozorníme nejpozději v okamžiku první komunikace, a to zřetelně a odděleně od ostatních informací.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

d. Kontaktní údaje správce

V případě, že si přejete uplatnit svá práva ve smyslu ochrany osobních údajů, je nutné podat žádost nebo námitku na adresu správce Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava, Česká republika nebo nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 511 180 702 či na elektronické adrese poverenec@natic.cz.

V případě, že si přejete zaslat stížnost s ohledem na Vaše práva je k přijetí této stížnosti kompetentní jednatel společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.

5/ Převažující/nadřazené zájmy

Některá práva a povinnosti společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, je-li třeba:

 • chránit oprávněné zájmy společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. včetně:
 • zdraví, bezpečnost nebo bezpečnost jednotlivců,
 • práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jméno společnosti,
 • kontinuity operací,
 • zachování důvěrnosti při navrhovaném prodeji, fúzi nebo akvizici podniku,
 • zapojení důvěryhodných poradců nebo poradců pro obchodní, právní, daňové nebo pojišťovací účely.
 • předcházet nebo vyšetřovat porušení zákona, a to skutečné nebo předpokládané na základě odůvodněných podezření (včetně spolupráce s donucovacími orgány), smluv, nebo zásad naší společnosti,
 • jinak chránit nebo bránit práva společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., jejích zaměstnanců nebo jiných osob.

6/ Přenos osobních údajů třetím stranám

 • V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:
 • zákonem daným subjektům, např. Národní referenční laboratoři, soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům,
 • dalším subjektům pro ochranu práv (např. soudům, smluvním lékařům, vyšetřovatelům, soudním komisařům apod.),
 • zpracovatelům, kteří zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů,
 • spolupracujícím poskytovatelům zdravotních služeb,
 • s vaším souhlasem ostatním členům skupiny Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a spolupracujícím obchodním partnerům.

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění účelu, kterým je primárně poskytování zdravotních služeb.

Společnost Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv nejen našich klientů ale také zaměstnanců.

7/ Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s Vašimi kontaktními údaji:

Správce:

 • Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava, Česká republika

Zpracovatelé:

 • Spolupracující poskytovatelé zdravotních služeb,
 • Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
 • Orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností)
 • Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností
 • Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií
 • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti

8 / Pravidla pro přenos údajů mimo Evropskou unii

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Tento článek stanoví další pravidla pro předávání osobních údajů třetím stranám se sídlem v zemi, u které se nepředpokládá poskytnutí adekvátní úrovně ochrany osobních údajů (země s nevhodným stavem).

Osobní údaje mohou být převedeny na třetí stranu, která se nachází v zemi s nevhodným statusem, pouze pokud:

 • mezi společností Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a příslušnou třetí stranou byla uzavřena smlouva, která poskytuje záruky, že třetí strana bude dodržovat obdobnou úroveň ochrany, jaká je stanovena v naší společnosti,
 • třetí strana byla certifikována podle kodexu chování nebo certifikačního programu, který je uznán podle platných právních předpisů, za poskytnutí „přiměřené“ úrovně ochrany údajů,
 • třetí strana zavedla závazná korporátní pravidla nebo podobný mechanismus kontroly převodu osobních dat, který poskytuje patřičné záruky podle platných právních předpisů,
 • převod je nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu jednotlivce mezi Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a třetí stranou,
 • převod je nezbytný pro plnění smlouvy se zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem, nebo na žádost zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera před přijetím smlouvy,
 • převod je nezbytný k ochraně životně důležitého zájmu jednotlivce,
 • převod je nezbytný pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • převod je nezbytný k uspokojení závažného důvodu veřejného zájmu,
 • převod je vyžadován jakýmkoli zákonem, kterému podléhá společnost Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

V rozsahu povoleném zákonem výše uvedené poslední tři body vyžadují předchozí souhlas představenstva společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

9/ Sledování a dodržování právních norem

V naší společnosti jsou prováděny interní audity procesů a postupů, které obsahují zpracování osobních údajů, za účelem dodržování stanovených zásad a pravidel.

Za společnost Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

V Brně dne 1. 2. 2018

Ing. Petr Koška, MBA
předseda představenstva

Ing. Petr Čumba
místopředseda představenstva